Vilkår & betingelser

VILKÅR FOR NETTAUKSJON OG KJØP OG SALG VIA WWW.XBID.NO

Innholdsfortegnelse

1.

Vilkårenes anvendelsesområde
 

1.1

Nettsiden www.xbid.no ("Nettsiden") er en nettside som tilrettelegger for kjøp og salg av gjenstander og rettigheter ("Varer"). Xbid.no og XBID AS (org.nr. 926 791 036) (Xbid) er rettighetshaver til Nettsiden, og tilrettelegger for auksjonssalg- og kjøp via Nettsiden.


1.2

I disse vilkår for nettauksjon og kjøp og salg via xbid.no ("Vilkårene") kalles den som via Nettsiden oppretter brukerprofil for "Bruker", den som gir bud på en Vare for "Budgiver", den som kjøper en Vare for "Kjøper", og den som annonserer/selger en Vare for "Selger". Bruker, Budgiver, Kjøper og Selger omtales samlet som "Brukerne". Med "Virkedag" menes hver av mandag til og med fredag med unntak for helligdager.


1.3

Vilkårene fastsetter rettigheter og plikter mellom hver av Xbid, en Bruker, en Budgiver, en Kjøper og en Selger. Vilkårene regulerer også avtalen om salg av en Vare fra Selger til Kjøper, og inneholder vilkårene slikt kjøp og salg skjer på ("Kjøpsavtalen"). Vilkårene kan i forholdet mellom Kjøper og Selger fravikes ved Kjøpsavtalen, herunder ved den enkelte annonse for salg av en Vare på Nettsiden ("Auksjonsannonsen") eller i skriftlig kommunikasjon mellom Kjøper og Selger.


1.4

Brukerne og Xbid er bundet av de til enhver tid gjeldende Vilkårene, slik disse til enhver tid er tilgjengelige på Nettsiden.

 

2.

Xbids rolle - Xbid er ikke selger


2.1

Xbid er ikke Selger eller part i Kjøpsavtalen. XBID opptrer kun som formidler. XBID er ikke solidarisk ansvarlig med Selger og har ingen reklamasjonsansvar. Kort om Xbids rolle: Med det unntak som fremgår av punkt 2.2, er Xbid ikke Selger av Varer og ikke part i Kjøpsavtalen som inngås mellom Selger og Kjøper. Alle rettigheter og forpliktelser etter Kjøpsavtalen er utelukkende mellom Kjøper og Selger. Kjøpsavtalen inngås for Kjøper og Selgers egen regning og risiko. Det presiseres at Xbid ikke har kontroll over eller ansvar for kvaliteten, sikkerheten, lovligheten eller eksistensen av Varer som selges, eller riktigheten av oppgitte opplysninger for øvrig. Xbid gjennomfører ikke en forhåndsvurdering av varer og tjenester som selges med mindre annet er opplyst. Xbid har ikke noe ansvar for eventuelt mislighold fra Selger eller Kjøpers side av Kjøpsavtalen eller tap disse måtte lide knyttet til innholdet i eller oppfyllelsen av Kjøpsavtalen (herunder Auksjonsannonser), herunder garanterer Xbid ikke for betaling ved salg av Varer, levering av Varer, at Kjøper kan eller vil gjøre opp Totalsummen (som definert i punkt 9.2), for opplysninger om Varer eller for kvaliteten på Varer. Se også punkt 18.3 (ansvars- og erstatningsbegrensinger for Xbid).

Xbid har rollen som fullmektig for Selger og har blant annet fullmakt til å akseptere og avslå bud og ta imot oppgjør på vegne av Selger (se nærmere i punkt 13). Ettersom salgene skjer i Selgers navn er ikke Xbids rolle omfattet av kommisjonsloven. Xbid opptrer kun som mellommann for Selger, og er ikke solidarisk ansvarlig med Selger (se forbrukerkjøpsloven § 1 fjerde ledd).

Xbids plikter overfor Kjøper er knyttet til betalinger ved kjøp av en Vare, se punkt 10 og 12 (innbetalinger til Xbid og utbetalinger/tilbakebetalinger fra Xbid).


2.2

Unntak – eksplisitt opplyst at Xbid er Selger: I enkelte tilfeller selger Xbid en Vare på kommisjon for andre. Xbid er da Selger av Varen, og dette vil fremgå uttrykkelig av Auksjonsannonsen ved at Xbid er angitt som Selger. I slike tilfeller gjelder ikke punkt 2.1, i den forstand at Xbid da også er Selger av Varen overfor Kjøper.

 

3.

Registrering på nettsiden

3.1

Registrering som Bruker: For å kunne legge ut Auksjonsannonser, by, kjøpe eller selge på Nettsiden, må Brukeren registrere seg på Nettsiden. Slik registrering er gratis. For å registrere en privatperson som Bruker må Brukeren være fylt 18 år. Ved registrering må Brukeren blant annet oppgi brukertype (bedriftskonto eller privatperson), brukernavn (epostadresse), passord, fødselsdato eller organisasjonsnummer, og mobilnummer. På Xbid forespørsel må også andre nødvendige opplysninger/verifiseringer oppgis til Xbid. Annen informasjon som er nødvendig for å gjennomføre Kjøpsavtalen (som for eksempel Selgers kontonummer og Kjøpers leveringsadresse) må også oppgis til Xbid. Som et ledd i aktiveringen av brukerkontoen må Brukeren skrive inn en kode mottatt på SMS.


3.2

Min side: Når registrering er gjennomført vil Brukeren bli oppført med en egen brukerkonto ("Min side") på Nettsiden, og motta en bekreftelse på dette fra Xbid per epost. Brukeren vil deretter kunne legge ut Auksjonsannonser, by, kjøpe og selge på Nettsiden. For næringsdrivende som skal selge Varer skal det i tillegg inngås en utfyllende forhandleravtale med Xbid før Auksjonsannonser vil publiseres på Nettsiden.


3.3

Korrekte opplysninger på Min side: Enhver Bruker er selv ansvarlig for at alle registrerte opplysninger på Min side til enhver tid er oppdaterte og korrekte.


3.4

Plikt til sikker oppbevaring av brukernavn og passord: Enhver Bruker skal oppbevare brukernavn og passord til Min side på en sikker måte, og sørge for at det benyttes passord som andre ikke kjenner til eller kan oppspore. Dersom brukernavn og passord ikke oppbevares på en sikker måte, eller Min side på annen måte misbrukes, er Brukeren som er registrert som innehaver av Min side selv ansvarlig for eventuelle tap andre Brukere og eventuelt Xbid lider. Xbid er uansett ikke ansvarlig overfor noen av Brukerne for urettmessig bruk av Min side. Se også punkt 7.7 om at alle bud er bindende for innehaveren av Min side.


3.5

Forbud mot å kopiere eller bruke informasjon: Ingen Brukere kan kopiere eller bruke informasjon eller data fra Nettsiden eller Auksjonsannonser til andre formål enn de formål som beskrives i Vilkårene, herunder til kommersielle formål, uten Xbid skriftlige samtykke.


3.6

Nødvendige rettigheter til å selge/kjøpe: Enhver Bruker er selv ansvarlig for at han har rett til å selge Varer han legger ut for salg på Nettsiden og har rett til å by på Varer Brukeren byr på.


3.7

Skatt og avgift: Enhver Bruker er selv ansvarlig for å oppfylle egne skatte- og avgiftsforpliktelser, herunder vurdering av og opplysninger om egen eller Varens skatte- og merverdiavgiftsposisjon. Enhver Bruker er selv ansvarlig for følgene av å operere med ufullstendig eller uriktig informasjon med hensyn til sin eller Varens skatte- og merverdiavgiftsposisjon, og enhver Bruker skal holde Xbid skadesløs for ethvert krav fra andre Brukere eller tredjeparter som er relatert til dette.


3.8

Utestenging av Brukere. Stenging av Min side: Xbid kan utestenge en Bruker eller stenge Min side for en Bruker som opptrer i strid med Vilkårene én eller flere ganger på en slik måte at Xbid ikke ønsker vedkommende som Bruker, herunder dersom Kjøper ikke innbetaler Totalsummen i tide, eller ved annen uakseptabel adferd.


3.9

Endringer på Nettsiden: Xbid kan fritt foreta endringer på Nettsiden (for eksempel design, søketeknikk med videre) uten å innhente samtykke fra eller gi forhåndsvarsel til Brukerne.

 

4.

Å tilby varer for salg

4.1

Adskilte auksjoner for hver Vare: Det skal holdes adskilte auksjoner for hver enkelt Vare.


4.2

Å selv legge ut en Vare for salg: En Selger kan selv opprette en Auksjonsannonse via Min side. Det er viktig at Selger beskriver Varen objektivt og grundig, og overholder sin alminnelige opplysningsplikt som selger (se også punkt 5). Xbid anbefaler at Selger legger ut klare og beskrivende bilder av Varen i Auksjonsannonsen, samt tekst som grundig beskriver Varen. Selger kan kun bruke egne bilder av Varen.


4.3

Xbid legger ut en Vare for salg etter avtale med Selger: For næringsdrivende Selger kan Xbid etter avtale med Selger opprette Auksjonsannonse basert på mottatt informasjon fra Selger. Xbid kan kreve Selgers forhåndsgodkjenning av Auksjonsannonsen før den publiseres.


4.4

Xbids gjennomgang av Auksjonsannonsen, endringer i Auksjonsannonsen: Før en Auksjonsannonse Selger selv har opprettet publiseres på Nettsiden, har Xbid rett til å gjennomgå Auksjonsannonsen. Xbid kan foreslå endringer, eller selv gjennomføre mindre endringer (for eksempel rette skrivefeil, endre rekkefølge på bilder mv.), i Auksjonsannonsen Selger har opprettet. Dersom Xbid har foretatt mindre endringer i Auksjonsannonsen, vil Selger få beskjed om at Auksjonsannonsen er publisert med mindre endringer. Dersom Xbid mener større endringer må gjøres i Auksjonsannonsen før den publiseres (for eksempel endring i pris eller at det trengs ytterligere informasjon om Varen), skal Selger få beskjed om dette. Selger må da supplere Auksjonsannonsen eller godkjenne endringer foreslått av Xbid for at Auksjonsannonsen kan publiseres. Dersom Selger ikke svarer på Xbid henvendelse, vil Auksjonsannonsen bli publisert med Xbid endringer.


4.5

Rett til å avvise Auksjonsannonser: Xbid kan avvise Auksjonsannonser før publisering dersom det foreligger saklig grunn. Slik saklig grunn kan for eksempel være at Auksjonsannonsen etter Xbids vurdering er ufullstendig, upassende, uegnet eller har en urealistisk Minstepris (definert i punkt 7.3), dersom det er grunnlag for mistanke om uregelmessigheter (for eksempel mistanke om at Selger ikke har rett til å selge Varen) eller dersom Varen ikke passer inn i de Varer Xbid ønsker skal formidles via Nettsiden.


4.6

Ansvar for innhold i Auksjonsannonsen: Selger er ansvarlig for alt innhold i Auksjonsannonsen, herunder at Selgers opplysningsplikt er oppfylt og at beskrivelsen av Varen og Auksjonsannonsen er i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning og Vilkårene. Xbid har ikke noe ansvar for innholdet i Auksjonsannonsen.


4.7

Etter publisert Auksjonsannonse kan Selger kun tilby Varen på Nettsiden: Etter at Auksjonsannonsen er publisert på Nettsiden og frem til både Budperioden (definert i punkt 7.4) og alle mottatte bud er utløpt ("Bindingstiden"), skal Selger kun tilby den aktuelle Varen for salg ved Auksjonsannonsen. Varen kan ikke tilbys for salg gjennom andre salgskanaler. Dersom Varen i Bindingstiden selges utenom Nettsiden, skal Selger betale Xbid Selger-Salæret og Kjøpers Auksjonsgebyr beregnet av Minsteprisen (Selger-Salæret og Kjøpers Auksjonsgebyr er definert i punkt 8.1.1 og 8.2.1).


4.8

Videre bruk og formidling av Auksjonsannonsen: Xbid kan bruke alt innhold i Auksjonsannonsen (herunder tekst og bilder) for Xbids egne formål i kommunikasjon, markedsføring, statistikk og videreutvikling av Xbids tjenester. Xbid kan også fritt formidle hele eller deler av Auksjonsannonsen i enhver annen kanal, herunder på eksterne nettsteder (for eksempel ved bruk av søkeord på Google e.l.). Xbid har imidlertid ingen plikt til å drive slik formidling. For behandling av personopplysninger, se punkt 17.


4.9

Lagring av annonsedata: Avsluttede auksjoner vil vises i fire dager på Nettsiden. Xbid lagrer i utgangspunktet annonsedata så lenge det anses nødvendig etter at en auksjon er avsluttet, men er ikke forpliktet til slik lagring. Merk videre at data fra Auksjonsannonsen kan ha blitt lagret av eksterne nettsteder og søkemotorer mv. (herunder spidere), og at dette er utenfor Xbids kontroll. For behandling av personopplysninger, se punkt 17.

 

5.

Varen - "som den er". Opplysningsplikt og undersøkelsesplikt

5.1

Varer selges "som den er" og "hvor den er": Varer selges "som den er" og "hvor den er". Selger skal i Auksjonsannonsen gi opplysning om forhold ved Varen eller dens bruk som han kjenner til og som en Kjøper har grunn til å regne med å få, og skal for øvrig oppfylle sin opplysningsplikt etter kjøpsloven/forbrukerkjøpsloven. Dette inkluderer informasjon om Varens viktigste egenskaper og funksjonalitet, herunder informasjon om mengde/antall og tilbehør. Dersom ikke annet er opplyst i Auksjonsannonsen, følger det som naturlig hører sammen med Varen med i salget.


5.2

Særlig om Varer solgt fra konkursbo og andre Selgere med ingen/begrenset kunnskap om Varen: Enkelte av Varene som formidles via Nettsiden, selges av konkursboer, panthavere (herunder panthavere som har fullmakt til å selge Varen på vegne av Selger) eller andre som har ingen eller svært begrenset kunnskap om Varen. Kjøper må ved slike salg legge til grunn at det i svært liten grad er foretatt nærmere undersøkelser av Varen fra Selgers side. Også i andre tilfeller der Selger selger Varer på vegne av andre, må Kjøper legge til grunn at Selger har begrenset kunnskap om Varen med mindre annet er opplyst.

Varen selges i nevnte tilfeller "som den er", "hvor den er" og "med de begrensninger som måtte foreligge". Selger svarer således ikke eventuelle åpenbare og/eller skjulte feil og mangler ved Varen, herunder ikke feil eller mangler ved kvalitet, kvantitet, fullstendighet, anvendelighet, eller lignende.

Kjøper fraskriver seg i nevnte tilfeller, med unntak for tilfeller der preseptorisk lovgivning hindrer dette, enhver rett til å fremme erstatningskrav i tilknytning til salget og Kjøpsavtalen, samt enhver rett til å kreve tilbakebetaling av hele eller deler av Kjøpesummen på bakgrunn av krav om heving eller prisavslag. Dette medfører blant annet at Kjøper ikke kan gjøre gjeldende krav om dekning av direkte eller indirekte tap, andre følgeskader eller tap, eller krav om dekning for noe tap av data, profitt, inntekter, utbytte, omsetning eller annet, uavhengig av hvordan og når skaden eller tapet har oppstått (hva enten skaden eller tapet skyldes uaktsomhet eller brudd på avtalen eller har skjedd på annen måte).


5.3

Kjøpers besiktigelse/undersøkelse: Alle Varer selges "som den er" og "der den er" og Selger forutsetter derfor at Kjøper gjør nødvendige undersøkelser av Varen på angitte lokasjon (der hvor Varen befinner seg) før Kjøper velger å akseptere Varen "som den er" før Kjøper inngir bindende bud etter punkt 7.7.

Bortsett fra endelig pris på Varen, som bestemmes gjennom auksjonen, er Kjøpsavtalen å anse som ferdig fremforhandlet ved Kjøpers aksept av Varen "som den er" på angitte lokasjon. I og med at avtalevilkårene for øvrig er ferdig fremforhandlet før Kjøper inngir bud, kommer lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom fast forretningslokale ikke til anvendelse.

Dersom Kjøper velger å inngi bud uten å ha besiktiget Varen og akseptert denne "som den er" på lokasjonen, er dette Kjøpers risiko. Kjøper kan følgelig ikke fremme noen krav mot Selger eller Xbid som følge av at Kjøper ikke har gjort nødvendige undersøkelser av Varen, herunder kan Kjøper ikke påberope at Kjøpsavtalen er en fjernsalgsavtale. Se også punkt 5.1 og 5.2.


5.4

Spørsmål om Varen: Utover Kjøpers besiktigelse av Varen på lokasjonen, bør en Bruker ta kontakt med Selger ved spørsmål om Varen før bud inngis. Kontaktinformasjon til Selger, eventuelt Xbid, er angitt i Auksjonsannonsen.

 

6.

Heftelser i varen, godkjenninger/tillatelser, andre egenskaper ved varen


6.1

Varer selges fri for heftelser: Utgangspunktet er at alle Varer skal selges fri for tinglyste panteheftelser eller andre heftelser, med mindre annet er opplyst av Selger.


6.2

Særlig om Varer solgt fra konkursbo og andre Selgere med ingen/begrenset kunnskap om Varen: Varer som selges fra konkursbo og andre selgere som nevnt i punkt 5.2 skal også selges fri for tinglyste panteheftelser, men med eventuelle ikke-tinglyste heftelser eller andre begrensede rettigheter andre enn Selger måtte ha i Varen. Med mindre annet er opplyst, er nevnte Selgere ikke kjent med at andre enn Selger har ikke-tinglyste heftelser eller andre begrensede rettigheter i Varen. Eventuelt skyldige avgifter og gebyrer for Varen er også Kjøpers ansvar og kommer i tillegg til Totalsummen (definert i punkt 9.2) ved salg fra nevnte Selgere.


6.3

Sletting av heftelser: Dersom det er tinglyste heftelser i Varen og Selger skal besørge sletting av disse, må Kjøper være oppmerksom på at sletting av heftelser i enkelte tilfeller ikke kan skje før Varen er solgt, for eksempel for å forhindre at det påløper tinglyste panteheftelser i perioden Varen er for salg. Eventuell sletting av panteheftelser vil normalt ta fra 1-4 uker og blir utført av Selger (eller av Xbid på vegne av Selger, etter avtale med Selger). Ved spørsmål angående pant/heftelser, send epost til post@xbid.no


6.4

Tillatelser er Kjøpers ansvar: Eventuell EU-godkjenning av motorvogner eller annen nødvendig tillatelse for overtakelse eller bruk av Varen er Kjøpers ansvar med mindre annet er opplyst av Selger.


6.5

Data: Dersom Varen er eller inkluderer datamaskiner eller andre lagringsmedier, skal Varen leveres med slettet harddisk og uten operativsystem. Dersom Kjøper likevel skulle finne data som ikke er slettet, skal Kjøper umiddelbart slette disse dataene. Kjøper kan ikke bruke disse dataene på noen som helst måte. Urettmessig bruk av slike data kan medføre erstatnings- og straffeansvar overfor Selger og andre.

 

7.

Auksjonsregler


7.1

Forbud mot å by på egne Varer. Ulovlige bud: Selger kan ikke selv legge inn bud på Varer Selger tilbyr eller gi andre i oppdrag å legge inn bud på slike Varer. Det er ikke tillatt med samarbeid som begrenser konkurransen (se konkurranselovens § 10). Falsk budgivning, forsøk på svindel, dokumentforfalskning og annen kriminell virksomhet kan bli politianmeldt.


7.2

Utropspris: Ved opprettelsen av Auksjonsannonsen skal Selger angi det minimum beløp et bud må være på, eksklusive eventuell merverdiavgift, for at et bud skal bli registrert ("Utropspris"). Utropspris vil vises i den publiserte Auksjonsannonsen. Utropspris kan være lavere enn Minstepris (definert i punkt 7.3). Selger er ikke forpliktet til å selge Varen til Utropspris.


7.3

Minstepris: Ved opprettelsen av Auksjonsannonsen skal Selger angi det laveste beløpet Selger er villig til å selge Varen for, eksklusive eventuell merverdiavgift ("Minstepris"). Selger kan også velge å akseptere bud under Minsteprisen. Minstepris vil ikke vises i den publiserte Auksjonsannonsen før Minstepris er oppnådd. Bud er bindende selv om Minstepris ikke er oppnådd og handelen kan bli gjennomført dersom Selger aksepterer budet.


7.4

Budperiode: I hver Auksjonsannonse er det fastsatt en budperiode med et start- og sluttidspunkt ("Budperioden"). Dersom et bud registreres i løpet av de siste minuttene av Budperioden, forlenges Budperioden automatisk med et gitt antall minutter fra siste bud er mottatt. Antall minutter som blir lagt til, er spesifisert under hver enkelt auksjon. Kun bud som inngis i Budperioden vil bli registrert.


7.5

Forlengelse av Budperioden ved tekniske problemer: Ved tekniske problemer kan Xbid forlenge Budperioden, etter egen rimelig vurdering. Selger og Budgiverne vil ved slik forlengelse bli informert per epost.


7.6

Budøkning: Alle auksjoner har en forhåndsdefinert minimum budøkning. Nytt bud som inngis må alltid tilsvare minst høyeste eksisterende bud med tillegg av minimum budøkning for at budet skal bli registrert.


7.7

Bindende bud: Et bud er bindende når det er registrert på Nettsiden eller på annen måte mottatt av Xbid. Dette gjelder uavhengig av hvorvidt det er andre enn den som er registrert som kontoinnehaver av Min Side som faktisk har inngitt budet (se også punkt 3.4 om plikt til sikker oppbevaring av brukernavn og passord). Et registrert bud kan ikke slettes av Budgiver.


7.8

Hvor lenge et bud er bindende: Ethvert bud er bindende fra avgivelse og til og med to Virkedager beregnet fra og med første Virkedag etter at Budperioden har utløpt ("Akseptperioden") eller inntil et tidligere tidspunkt hvor:

Nytt og høyere bud er registrert på Nettsiden, eller

Den aktuelle auksjonen er kansellert (se punkt 14).

Budgiver som har høyeste bud ved utløp av Budperioden vil i løpet av Akseptperioden få tilbakemelding fra Xbid på vegne av Selger dersom budet er akseptert (se punkt 7.11 om aksept av bud). Dersom aksept ikke er sendt eller på annen måte gitt til Budgiver ved utløpet av Akseptperioden, er budet ikke lenger bindende.


7.9

Autobud-funksjon: En Bruker kan benytte autobud-funksjonen på Nettsiden. I autobud-funksjonen registrerer Brukeren det høyeste beløpet Brukeren ønsker å by for en Vare. Autobud må minimum settes til høyeste gjeldende bud pluss minste tillatte budøkning. Ved bruk av autobud vil det automatisk plasseres bud for Brukeren med minste tillate budøkning inntil Brukerens angitte maksimale autobud er nådd. Dersom Brukerens autobud ikke vil overgå høyeste bud pluss minste tillatte budøkning, vil det ikke bli lagt inn bud for Brukeren. Maksimalt autobud kan endres ved å legge inn nytt ønsket beløp i feltet for autobud på Auksjonsannonsen. Et allerede registrert autobud kan, på lik linje med andre registrerte bud, ikke slettes av Budgiver.


7.10

Kjøp nå-funksjon: Dersom Selger har aktivert kjøp nå-funksjonen i Auksjonsannonsen, kan en Bruker benytte denne for å inngi bud. Dersom en Bruker via kjøp nå-funksjonen legger inn bud tilsvarende Selgers angitte kjøp nå-pris, er bindende Kjøpsavtale inngått når budet er registrert, og auksjonen avsluttes umiddelbart. Xbid vil da sende Kontraktsdokumentet (se punkt 7.13) og betalingsinformasjon (se punkt 10.1) til Kjøper snarest.

Dersom Bruker via kjøp nå-funksjonen legger inn bud lavere enn Selgers angitte kjøp nå-pris, er budet bindende for Budgiveren i 24 timer ("Kjøp nå-Akseptperioden") eller inntil et tidligere tidspunkt hvor en av hendelsene i punkt 7.8 (hvor lenge et bud er bindende) inntrer. Dersom Selger aksepterer dette lavere budet før utløpet av Kjøp nå-Akseptperioden, er bindende Kjøpsavtale inngått, og auksjonen avsluttes umiddelbart. Xbid vil da sende Kontraktsdokumentet (se punkt 7.13) og betalingsinformasjon (se punkt 10.1) til Kjøper snarest.

Selger kan til enhver tid senke sin kjøp nå-pris og også avslå ethvert bud under sin kjøp nå-pris.


7.11

Aksept av bud: Aksept av et innkommet bud skal skje fra Xbid (på vegne av Selger) til den aktuelle Budgiver innen utløpet av Akseptperioden. Aksepten skjer vanligvis per epost eller ved oversendelse av Kontraktsdokument (se punkt 7.13) for signering. Selger har ikke selv adgang til å akseptere et bud.


7.12

Bindende Kjøpsavtale: Bindende avtale om overdragelse av Varen er inngått mellom Selger og Kjøper når Xbid (på vegne av Selger) har akseptert Budgivers bud (se punkt 7.11), eller ved automatisk avtaleinngåelse ved bruk av kjøp-nå funksjonen (se punkt 7.10). Dette gjelder uavhengig av om Kontraktsdokumentet er signert (se punkt 7.13).


7.13

Kontraktsdokumentet: Kontraktsdokumentet er en lett tilgjengelig dokumentasjon på Kjøpsavtalen som sendes fra Xbid (på vegne av Selger) til Kjøper for Kjøpers signering ("Kontraktsdokumentet"). Kjøpsavtalen, herunder Auksjonsannonsen og Vilkårene, vil inngå i Kontraktsdokumentet. Betingelser avtalt mellom Kjøper og Selger (herunder informasjon gitt om Varen) utgjør en del av Kjøpsavtalen selv om det ikke er inntatt i Kontraktsdokumentet. Formålet med Kontraktsdokumentet er å gi partene lett tilgjengelig dokumentasjon på kjøpet, men bindende avtale er allerede inngått i henhold til punkt 7.12 uavhengig av signering av Kontraktsdokumentet.


7.14

Kjøpers signering av Kontraktsdokumentet: Kjøper skal snarest mulig og senest to Virkedager etter at Kjøper har mottatt Kontraktsdokumentet signere Kontraktsdokumentet og returnere dette til Xbid. Selv om signert Kontraktsdokument ikke er mottatt fra Kjøper, kan Xbid dersom Totalsummen (definert i punkt 9.2) er innbetalt utstede Utleveringsbevis (definert i punkt 11.1) og ellers la handelen gjennomføres som beskrevet i Vilkårene. Dersom Kjøper ikke returnerer signert Kontraktsdokument, kan Selger for Kjøpers regning nekte overlevering av Varen, selv om Kjøper har innbetalt Totalsummen. Xbid er ikke forpliktet til å purre på signering av Kontraktsdokumentet fra Kjøper.


7.15

Betalingsdetaljer: Samtidig som Xbid sender Kjøper Kontraktsdokumentet, skal Xbid sende betalingsdetaljer til Kjøper for Kjøpers innbetaling av Totalsummen (definert i punkt 9.2) til Xbid klientkonto. Xbid kan ikke disponere over Totalsummen før det foreligger et utbetalingsgrunnlag etter punkt 12.4, grunnlag for tilbakebetaling etter punkt 12.7, eller grunnlag for delvis utbetaling/tilbakebetaling etter punkt 12.8.


7.16

Budlogg: Alle bud som inngis registreres av Xbid i en budlogg som inneholder alle bud og identifikasjon av Budgiverne. Xbid kan fritt utlevere budloggen og opplysninger i denne til Selger, Kjøper eller andre Budgivere. Samtidig som Utleveringsbevis sendes Kjøper (se punkt 11), vil Xbid sende Kjøper budlogg for den aktuelle auksjonen. Andre Brukere kan få tilsendt budloggen etter forespørsel til Xbid. Dersom en Bruker ikke ønsker at Xbid skal dele informasjon som for eksempel Budgivers navn, vennligst send en epost til post@xbid.no så vil navnet blir anonymisert ved utlevering.

 

8.

Vederlag til Xbid


8.1

Selger-Salær og andre betalinger fra Selger

8.1.1

Selger-Salær: For Selgers bruk av Xbids tjenester skal Selger betale et vederlag til Xbid ("Selger-Salæret") dersom Kjøpsavtale er inngått (se punkt 7.12). Størrelsen på Selger-Salæret fremkommer av den til enhver tid gjeldende prisliste publisert på Nettsiden, med mindre annen størrelse på Selger-Salæret er særskilt avtalt mellom Selger og Xbid. Xbids krav på Selger-Salær er uavhengig av Kjøper og Selgers oppfyllelse eller manglende (fullstendige) oppfyllelse av Kjøpsavtalen.


8.1.2

Oppgjør av Selger-Salær: Selger-Salæret skal gjøres opp av Selger ved at Xbid trekker Selger-Salæret fra Kjøpesummen før resterende andel av Kjøpesummen utbetales til Selger (se punkt 12.2 (a)).


8.1.3

Selger-Salær dersom Kjøpsavtale ikke inngås eller gjennomføres grunnet forhold fra Selgers side: I tillegg til punkt 8.1.1 skal Selger betale Selger-Salær til Xbid dersom det er registrert bindende bud over Minsteprisen men Kjøpsavtale allikevel ikke inngås eller gjennomføres grunnet forhold på Selgers side.

Selger skal betale både Selger-Salær og Kjøpers Auksjonsgebyr (se punkt 8.2) til Xbid i de tilfeller angitt i punkt 4.7 (Varens selges utenom Nettsiden i Bindingstiden) og punkt 12.9 (tilbakebetaling til Kjøper grunnet Selgers mislighold).

8.2

Kjøpers Auksjonsgebyr og andre betalinger fra Kjøper

8.2.1

Kjøpers Auksjonsgebyr: For Kjøpers bruk av Xbids tjenester skal Kjøper betale et auksjonsgebyr til Xbid ("Kjøpers Auksjonsgebyr") ved kjøp av en Vare. Størrelsen på Kjøpers Auksjonsgebyr fremkommer i den til enhver tid gjeldende prisliste publisert på Nettsiden og også i den enkelte Auksjonsannonse. Kjøpers Auksjonsgebyr skal betales av Kjøper i tillegg til Kjøpesummen for Varen. Xbids krav på Kjøpers Auksjonsgebyr er uavhengig av Kjøper og Selgers oppfyllelse eller manglende (fullstendige) oppfyllelse av Kjøpsavtalen.


8.2.2

Oppgjør av Kjøpers Auksjonsgebyr: Kjøpers Auksjonsgebyr forfaller til betaling til Xbids klientkonto samtidig som Kjøpesummen (se punkt 10.2). Kjøpers Auksjonsgebyr vil ikke frigis fra Xbids klientkonto før det foreligger et utbetalingsgrunnlag etter punkt 12.4, grunnlag for tilbakebetaling etter punkt 12.7, eller grunnlag for delvis utbetaling/tilbakebetaling etter punkt 12.8.


8.2.3

Betaling til Xbid ved mislighold fra Kjøpers side: For betaling til Xbid ved mislighold fra Kjøpers side vises det til punkt 15.2 (lagerleie) og punkt 15.4 (bruddgebyr).

 

9.

Kjøpesummen, totalsummen, tilleggskostnader

9.1

Kjøpesummen: Budbeløpet med tillegg av eventuell merverdiavgift utgjør "Kjøpesummen". En Bruker vil senest ved utfylling av budskjema på Nettsiden, og dermed før inngivelsen/bekreftelsen av budet, få opplyst Kjøpesummen. Alle bud blir imidlertid loggført på Nettsiden med kun budbeløpet, og ikke med Kjøpesummen.

9.2

Totalsummen: "Totalsummen" er det beløpet Kjøper skal innbetale til Xbid (se punkt 10). Totalsummen består alltid av Kjøpesummen og Kjøpers Auksjonsgebyr. I tillegg inngår andre kostnader som eventuelt er avtalt mellom Kjøper, Selger og Xbid at skal betales via Xbid (se punkt 9.3). 

9.3

Transportkostnader, omregistreringsavgift og andre salgsomkostninger betales normalt av Kjøper: Dersom Varen skal sendes til Kjøper, skal Kjøper betale transportkostnader i tillegg til Totalsummen, med mindre annet er avtalt mellom Kjøper og Selger. Eventuelle kostnader, offentlige avgifter og gebyrer for å få Varen overlevert og overført til Kjøper (for eksempel omregistreringsavgift) skal også betales av Kjøper i tillegg til Totalsummen, med mindre annet er avtalt. 

Kostnader, avgifter og gebyrer som nevnt i forrige avsnitt ("Tilleggskostnader") gjøres normalt opp direkte mellom Kjøper og Selger (for eksempel transportkostnader) eller direkte til relevante offentlige myndigheter (for eksempel omregistreringsavgift). Tilleggskostnader skal ikke betales via Xbid med mindre dette er særskilt avtalt mellom Kjøper, Selger og Xbid. Betaling eller manglende betaling av Tilleggskostnader har ingen betydning for Xbids utbetaling/tilbakebetaling av Kjøpesummen/Totalsummen etter punkt 12. 

9.4

Gebyr til Xbid i forbindelse med omregistrering: Xbid kan bistå med å håndtere dokumentasjon og praktiske forhold i forbindelse med omregistrering av motorvogner som befinner seg på Xbids lokasjon, mot et gebyr som angitt i den til enhver tid gjeldende prisliste publisert på Nettsiden. Dersom Kjøper og/eller Selger ønsker slik bistand skal dette avtales direkte med Xbid før motorvognen hentes. Gebyret skal betales direkte til Xbid etter faktura fra Xbid.

 

10.

Kjøpers betaling av totalsummen

10.1

Betalingsdetaljer: Samtidig som eller snarest etter at Xbid sender Kjøper Kontraktsdokumentet, skal Xbid sende betalingsdetaljer til Kjøper for Kjøpers innbetaling av Totalsummen til Xbids klientkonto. Xbid kan ikke disponere over Totalsummen før det foreligger et utbetalingsgrunnlag etter punkt 12.4, grunnlag for tilbakebetaling etter punkt 12.7, eller grunnlag for delvis utbetaling/tilbakebetaling etter punkt 12.8. 

10.2

Forfall. Frigjørende betaling: Totalsummen forfaller til betaling Virkedagen etter at Kjøper har mottatt betalingsdetaljer fra Xbid. Betaling av Kjøpesummen fra Kjøper til Xbid skjer med frigjørende virkning for Kjøper overfor Selger. 

10.3

Mislighold: Dersom hele Totalsummen ikke er betalt til Xbid senest (fem) 5 Virkedager etter forfallsdato, anses Kjøper å ha vesentlig misligholdt Kjøpsavtalen (se også punkt 15 om mislighold fra Kjøper). 

10.4

Ikke motregning: Betaling av Kjøpesummen kan ikke motregnes med eventuelle krav Kjøper har mot Selger.

 

11.

Utleveringsbevis. Levering av varen fra selger til kjøper

11.1

Utleveringsbevis utstedes når Totalsummen er mottatt på Klientkonto. Varen kan tidligst leveres da: Når Totalsummen er mottatt på Xbids klientkonto, skal Xbid sende en bekreftelse på dette per epost til Kjøper og Selger. Kjøper vil også motta et utleveringsbevis ("Utleveringsbeviset"). Overlevering av Varen til Kjøper kan tidligst skje når Utleveringsbevis er utstedt.


11.2

Leveringsmåte – vanligvis henting: Dersom ikke annet fremgår av Auksjonsannonsen skal Varen hentes av Kjøper. Dersom Varen både kan hentes og sendes avtaler Selger og Kjøper leveringsmåte i det enkelte tilfelle.


11.3

Leveringssted ved henting: Dersom Varen skal hentes, er leveringsstedet den lokasjon for Varen som er angitt i Auksjonsannonsen (vanligvis hos Selger eller Xbid) og eventuelt nærmere spesifisert i Utleveringsbeviset, med mindre annet leveringssted er avtalt.


11.4

Sending av Varen. Leveringssted: Dersom Varen skal sendes skal Varen sendes med postoppkrav (for transportkostnadene) og med sporingsnummer til Kjøpers oppgitte adresse på Kjøpers regning, med mindre Kjøper og Selger avtaler annet. Selger skal inngå avtaler som trengs for å få Varen transportert til Kjøper på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport, med mindre Kjøper og Selger avtaler annet. Når Varen skal sendes til Kjøper, anbefaler Xbid at Selger sikrer seg dokumentasjon for Varens tilstand i det den sendes (for eksempel ved bilde).


11.5

Levering innen 5 dager etter Utleveringsbevis: Kjøper skal hente Varen, og/eller Selger overlevere/sende Varen (avhengig av hva som er avtalt) senest fem (5) Virkedager etter at Utleveringsbevis er utstedt ("Leveringstiden"), med mindre annen leveringsfrist er avtalt.


11.6

Levering og risikoovergang: Skal Varen hentes, er Varen levert når den er overlevert Kjøper (eller hans transportør/representant). Risikoen for Varen går over på Kjøper ved overlevering.

Skal Varen sendes, er Varen levert når den er overgitt til postselskap/transportør som påtar seg transporten. Risikoen for Varen over på Kjøper når Varen er levert til postselskap/transportør, hvilket innebærer at Kjøper har risikoen for Varen under transport. Utfører Selger transporten selv, skjer levering og risikoovergang først når Varen mottas av Kjøperen.

Blir Varen ikke hentet eller mottatt innen Leveringstiden og dette beror på Kjøper eller forhold på Kjøpers side, går risikoen over på Kjøper når Leveringstiden utløper. Fra samme tidspunkt skal Kjøper ved manglende henting betale eventuell lagerleie etter punkt 15.2.


11.7

Kjøper og Selgers øvrige plikter ved levering: Kjøper skal senest ved levering signere Mottaksbekreftelsen (se punkt 12.1). Kjøper og Selger skal senest ved levering signere og utlevere all nødvendig dokumentasjon i forbindelse med kjøpet av Varen, herunder eventuell salgsmelding (vognkortet del 2). Xbid kan også bistå med dokumentasjon og praktiske forhold i forbindelse med omregistrering av motorvogner dersom dette er avtalt (se punkt 9.4).


11.8

Kjøpers transportør/representant: Dersom Kjøper henter varen ved en transportør anses Varen for levert til Kjøper når den er levert til transportøren. Bestemmelsene i dette punkt 11 og ellers i Vilkårene (der dette er aktuelt) gjelder tilsvarende for Kjøper ved transportøren eller annen representant som opptrer på vegne av Kjøper.

 

12.

Mottaksbekreftelse. Utbetaling. Tilbakebetaling

12.1

Mottaksbekreftelse: Når Varen er mottatt i avtalt stand, skal Kjøper bekrefte dette ved signatur på Utleveringsbeviset ("Mottaksbekreftelse"). Hver av Kjøper og Selger kan sende Mottaksbekreftelsen til Xbid.


12.2

Utbetaling: Når det foreligger et Utbetalingsgrunnlag (som definert i punkt 12.4) vil Xbid foreta følgende handlinger, til sammen kalt "Utbetaling":

Utbetale Kjøpesummen til Selger, etter fradrag for Selger-Salær (se også punkt 12.8(d) om utbetaling av deler av Kjøpesummen).

Frigi Kjøpers Auksjonsgebyr til Xbid.

Utbetale eventuelle Tilleggskostnader dit disse skal betales dersom Tilleggskostnader skal betales via Xbid etter punkt 9.2, med mindre det må anses å foreligge avtale om utbetaling av slike Tilleggskostnader før dette (for eksempel betaling av omregistreringsavgift).

12.3

Utbetaling eller tilbakebetaling har ingen innvirkning på Selgers og Kjøpers kontraktsbeføyelser: Det presiseres at Utbetaling etter punkt 12.2, tilbakebetaling etter punkt 12.7 eller delvis utbetaling/tilbakebetaling etter punkt 12.8 ikke påvirker Selger og Kjøpers kontraktsforhold og kontraktsbeføyelser, herunder Selger og Kjøpers rett til å fastholde eller heve kjøpet, og at Kjøper har sine eventuelle mangelsinnsigelser i behold vis-a-vis Selger uavhengig av Utbetaling.


12.4

Utbetalingsgrunnlag: Grunnlag for Utbetaling ("Utbetalingsgrunnlag") foreligger i følgende tilfeller:

Xbid har mottatt Mottaksbekreftelse.

Xbid har henvendt seg til Kjøper som angitt i punkt 12.5 (purring til kjøper ved manglende Mottaksbekreftelse) og tidsfristen der er utløpt uten at Kjøper har bestridt Utbetaling.

Selger eller Kjøper kan dokumentere at det foreligger enighet mellom Selger og Kjøper om utbetaling av Kjøpesummen til Selger.

Selger eller Kjøper kan dokumentere at det foreligger rettskraftig dom mellom Selger og Kjøper for utbetaling av Kjøpesummen til Selger.

Kjøper instruerer Xbid om utbetaling av Kjøpesummen til Selger.

Selger kan etter Xbids rimelige syn sannsynliggjøre at Varen er mottatt av Kjøper i samsvar med Kjøpsavtalen, og Selger instruerer Xbid om utbetaling av Kjøpesummen til Selger.

Det har i) gått minst seks måneder fra inngåelsen av Kjøpsavtalen, ii) Kjøper har ikke før dette dokumentert overfor Xbid at Kjøper har inngitt forliksklage eller stevning mot Selger med krav om tilbakebetaling av Totalsummen (og kravet ikke er avvist fra behandling), iii) Selger instruerer Xbid om utbetaling av Kjøpesummen til Selger, og iv) Xbid finner slik utbetaling ubetenkelig.

12.5

Purring til Kjøper ved manglende Mottaksbekreftelse: Dersom Mottaksbekreftelse ikke er mottatt av Xbid senest fem (5) Virkedager etter at Utleveringsbevis ble utstedt, skal følgende skje:

Dersom det ikke er Xbid som har overlevert Varen, vil Xbid kontakte Selger og be Selger bekrefte at Varen er overlevert til Kjøper.

Dersom Selger bekrefter overlevering (eller dersom det er Xbid som har overlevert Varen), vil Xbid gi Kjøper beskjed om at dersom Xbid ikke har mottatt annen beskjed fra Kjøper senest fem (5) Virkedager etter Xbids henvendelse vil Utbetaling skje. Xbids henvendelse til Kjøper vil skje per epost.

12.6

Xbid har mottatt beskjed fra Kjøper om at Utbetaling ikke skal skje: Dersom Xbid før Utbetaling har skjedd har mottatt beskjed fra Kjøper per epost om at Utbetaling ikke skal skje (helt eller delvis), vil Xbid ikke foreta Utbetaling eller tilbakebetaling før det foreligger et Utbetalingsgrunnlag eller tilbakebetalingsgrunnlag.


12.7

Tilbakebetalingsgrunnlag: Forutsatt at Utbetaling ikke allerede har skjedd, skal Xbid tilbakebetale Totalsummen til Kjøper dersom:

Selger eller Kjøper kan dokumentere at det foreligger enighet mellom Selger og Kjøper om at tilbakebetaling skal skje.

Selger eller Kjøper kan dokumentere at det foreligger rettskraftig dom mellom Selger og Kjøper for tilbakebetaling.

Selger instruerer Xbid om tilbakebetaling (for eksempel i forbindelse med heving av Kjøpsavtalen).

Kjøper etter Xbids rimelige syn kan sannsynliggjøre at Selger ikke har krav på Kjøpesummen, og Kjøper instruerer Xbid om tilbakebetaling.

12.8

Utbetaling/tilbakebetaling av kun deler av Kjøpesummen: Reglene i dette punkt 12 om Utbetaling, Utbetalingsgrunnlag og tilbakebetaling gjelder tilsvarende dersom kun deler av Kjøpesummen skal utbetales til Selger og deler av Kjøpesummen skal tilbakebetales til Kjøper (for eksempel dersom Selger gir prisavslag på Varen).

Betalingene til Xbid (Selger-Salæret og Kjøpers Auksjonsgebyr) beregnes av hele Kjøpesummen selv om kun deler av Kjøpesummen skulle bli utbetalt til Selger og deler av Kjøpesummen tilbakebetales til Kjøper. Selger-Salær og Kjøpers Auksjonsgebyr skal trekkes fra Totalsummen før Utbetaling/tilbakebetaling skjer. Dersom Kjøper og Selger ønsker en annen fordeling av betalingen av Selger-Salær og Kjøpers Auksjonsgebyr seg imellom (for eksempel etter prisavslag), må Kjøper og Selger avtale og gjøre opp dette seg imellom direkte.


12.9

Selger-Salær og Kjøpers Auksjonsgebyr ved tilbakebetaling av hele Totalsummen grunnet Selgers mislighold: Ved tilbakebetaling av hele Totalsummen til Kjøper, eventuelt delvis tilbakebetaling som innebærer at Xbid ikke har innestående dekning for Kjøpers Auksjonsgebyr, skal Selger betale Kjøpers Auksjonsgebyr til Xbid (i tillegg til Selger-Salæret). Selger-Salæret og Kjøpers Auksjonsgebyr forfaller da automatisk til betaling fra Selger samtidig som Totalsummen tilbakebetales til Kjøper.


12.10

Dokumentasjon og tilbakemeldinger til Xbid: Kjøper og Selger er klar over at Xbid må ta avgjørelser knyttet til utbetaling/tilbakebetaling av Kjøpesummen/ Totalsummen etter dette punkt 12 basert på meldinger og dokumenter tilsendt fra Kjøper og Selger. Xbid har ikke plikt til å undersøke ektheten av dokumenter, avsendelsen eller avsenders underskrift (herunder elektronisk ID). Dersom Xbid har mistanke om at et dokument/melding som ligger til grunn for en utbetaling/tilbakebetaling er falsk, forbeholder Xbid seg retten til ansvarsfritt å ikke foreta utbetaling/tilbakebetaling i henhold til dette punkt 12. Totalsummen vil i så fall bli stående på Xbids klientkonto inntil forholdet etter Xbids syn er avklart.

Kjøper og Selger er videre klar over at Xbid kan måtte ta avgjørelser knyttet til utbetaling/tilbakebetaling av Kjøpesummen/Totalsummen etter dette punkt 12 på grunnlag av manglende tilbakemelding fra Kjøper og Selger. Xbid er ikke ansvarlig for eventuell feil utbetaling/tilbakebetaling etter dette punkt 12 som følge av Kjøpers eller Selgers manglende overholdelse av frister i Vilkårene, uansett grunn.


12.11

Xbid ikke part i tvist: Ved tvist mellom Kjøper og Selger for forliksråd/domstol knyttet til utbetaling/tilbakebetaling av Kjøpesummen/Totalsummen etter Vilkårene, skal Xbid ikke gjøres til part i slik tvist. I stedet må den aktuelle part nedlegge nødvendig påstand om at den annen part instruerer Xbid om ønsket utbetaling/tilbakebetaling av Kjøpesummen/Totalsummen etter dette punkt 12. Dersom Kjøper eller Selger likevel gjør Xbid til part i slik rettstvist, skal den aktuelle part holde Xbid skadesløs for eventuell kostnader eller tap Xbid påføres som følge av dette (se også punkt 18.4).

 

13.

Fullmakt fra selger til Xbid


Xbid er Selgers fullmektig i salgsprosessen. Selger gir Xbid fullmakt til på Selgers vegne og i Selgers navn representere Selger i salgsprosessen, og foreta alle Selgers handlinger etter Vilkårene eller annen avtale mellom Selger og Xbid, herunder:

Representere Selger ved fremvisning av Varen hos Xbid (forutsatt at Xbid oppbevarer Varen på vegne av Selger).

Ta beslutninger om hvorvidt bud som er registrert skal slettes/fjernes etter anmodning fra Kjøper, for eksempel dersom inngivelsen av budet beror på en åpenbar skrivefeil/beløpsfeil eller annen feil fra Kjøpers side.

Akseptere det høyeste foreliggende budet på Varen ved utløpet av Budperioden, betinget av at det aktuelle budet er lik eller overstiger Minsteprisen eller aksept for øvrig er instruert om fra Selger. Selger er innforstått med at Xbid kan velge å ikke gi slik aksept selv om Xbid har fullmakt til dette, dersom det foreligger forhold som etter Xbids rimelige vurdering tilsier at det aktuelle budet likevel ikke skal aksepteres (selv om det overstiger Minsteprisen).

Signere og sende ut Kontraktsdokumentet for den aktuelle Varen til Kjøper (se punkt 7.13)

Motta betaling for den aktuelle Varen med frigjørende virkning for Kjøper (se punkt 10).

 

14.

Kansellering (stansing) av auksjoner


14.1

Selger kan ikke selv kansellere en publisert auksjon: Selger kan ikke selv kansellere en publisert auksjon.


14.2

Xbid kan kansellere auksjoner: Dersom Xbid anser at det foreligger forhold som gjør at en publisert auksjon bør kanselleres (og eventuelt påbegynnes på nytt), har Xbid etter egen, fri vurdering rett til å kansellere en auksjon (også i Budperioden). Kansellering kan for eksempel være aktuelt dersom grunnlaget for Auksjonsannonsen blir vesentlig endret på grunn av nye opplysninger om Varen som ikke fremgår av Auksjonsannonsen, feil i Auksjonsannonsen, dersom det oppstår tekniske problemer på Xbids side som hindrer at en Bruker får lagt inn et ønsket bud.


14.3

Informasjon ved kansellering: Ved kansellering av en publisert auksjon skal Xbid underrette Selger per epost. Dersom det på kanselleringstidspunktet er innkommet bud, vil Budgiver for bindende bud per tidspunktet for kanselleringen normalt informeres per epost av Xbid, uten at Xbid har plikt til å gi slik informasjon.


14.4

Ingen krav ved kansellering: Ingen av Brukerne kan gjøre noe krav gjeldende mot Xbid dersom Xbid kansellerer en auksjon.

 

15.

Mislighold fra kjøpers side

15.1

Betalingsmislighold: Ved forsinket betaling skal Kjøper betale den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven til Selger, fra og med dagen etter forfall (se punkt 10.2) og til betaling skjer.

Dersom Kjøper ikke har betalt Totalsummen senest fem (5) Virkedager fra og med forfall anses Kjøper for å ha vesentlig misligholdt Kjøpsavtalen, og Selger kan da velge å heve Kjøpsavtalen.

Selger tar forbehold om at Selgers hevingsrett står ved lag i de tilfeller som er regulert i kjøpsloven § 54 (4) og forbrukerkjøpsloven § 45 (3).


15.2

Varen hentes ikke i Leveringstiden. Lagerleie: Dersom Varen befinner seg på Xbids lokasjon og ikke er hentet innen utløpet av Leveringstiden, har Xbid krav på lagerleie fra Kjøper for oppbevaring av Varen. Lagerleien er minimum kr 150 per døgn for motorvogner og minimum kr 50 per døgn for andre Varer (for alle Varer avhengig av Varens størrelse).

Dersom Varen ikke hentes i Leveringstiden skal Kjøper erstatte de kostnader Selger blir pådratt for å søke å sikre Varen på en forsvarlig måte fram til Kjøper har hentet Varen, samt andre kostander Selger blir påført. Kjøper har ikke krav på å få utlevert Varen før disse kostnadene og lagerleie er betalt.

Dersom Kjøper ikke har hentet Varen senest 14 dager etter utløpet av Leveringstiden anses Kjøper for å ha vesentlig misligholdt Kjøpsavtalen, og Selger kan da velge å heve Kjøpsavtalen. Det samme gjelder dersom påløpt lagerleie overstiger Kjøpesummen.


15.3

Selgers beføyelser ved Kjøpers mislighold av Kjøpsavtalen: Ved Kjøpers mislighold av Kjøpsavtalen kan Selger i tillegg til beføyelsene eksplisitt nevnt i Kjøpsavtalen (Vilkårene) benytte andre misligholdsbeføyelser Selger har etter bakgrunnsretten (kjøpsloven/ forbrukerkjøpsloven).

Dersom Kjøpsavtalen heves og Varen selges på nytt for en lavere kjøpesum, er Kjøper ansvarlig for Selgers økonomiske tap og skal bl.a. erstatte et eventuelt mellomlegg.

Selger skal holde XBID AS underrettet om heving eller fastholding av Kjøpsavtalen.


15.4

Bruddgebyr: Dersom Selger hever Kjøpsavtalen på grunn av Kjøpers mislighold, skal Kjøper betale et standardisert bruddgebyr til Xbid. Betaling av bruddgebyr påvirker ikke Selger og Kjøpers kontraktsforhold og misligholdsbeføyelser, herunder utelukker ikke betaling av bruddgebyr krav fra Selger mot Kjøper. Bruddgebyret fra Kjøper til Xbid utgjør 10 % av Kjøpesummen, men minimum kr 1 000 og maksimalt kr 20 000.

Brukere som skal betale bruddgebyr vil bli blokkert fra Nettsiden fram til bruddgebyrer er betalt. I tillegg vises det til Xbids rettigheter etter punkt 3.8 (Utestenging av Brukere. Stenging av Min side).

 

16.

Mangelfull vare

Reklamasjoner er et forhold mellom Kjøper og Selger, og reguleres av Kjøpsavtalen supplert med bakgrunnsretten (kjøpsloven/forbrukerkjøpsloven). Reklamasjoner ved Varen er Xbid uvedkommende, med unntak av at Kjøper ved reklamasjon kan gi Xbid beskjed om reklamasjonen (se også punkt 12.6). Dersom Xbid får beskjed om en reklamasjon og ikke allerede har foretatt Utbetaling (se punkt 12.2) skal Xbid ikke disponere over Totalsummen før det foreligger/på nytt foreligger Utbetalingsgrunnlag etter punkt 12.4, grunnlag for tilbakebetaling etter punkt 12.7, eller grunnlag for delvis utbetaling/tilbakebetaling etter punkt 12.8.

 

17.

Behandling av personopplysninger

Xbid har rett til å behandle personopplysninger om Brukerne i den utstrekning slik behandling er nødvendig for å oppfylle Vilkårene og Kjøpsavtalen. Brukerne aksepterer behandling av personopplysninger som beskrevet i Xbids personvernerklæring tilgjengelig på Nettsiden.

 

18.

Generelle ansvars- og erstatningsbegrensninger for Xbid

18.1

Rekkevidde: Dette punkt 18 gjelder Xbids rolle som tilbyder av tjenester etter Vilkårene, og ikke Xbids eventuelle ansvar som Selger i de unntakstilfellene hvor Xbid er Selger (se punkt 2.2). 

18.2

Nettsidens funksjonalitet. Nedetid, driftsforstyrrelser mv.: Xbids tjenester omfatter bare funksjonaliteten og de andre egenskapene som Brukeren ser i bruksøyeblikket ("as is"- basis). Ingen av Brukerne kan gjøre noe krav gjeldende mot Xbid som følge av datafeil, nedetid, driftsforstyrrelser, tap av data eller andre tekniske problemer ved Nettsiden.


18.3

Ansvars- og erstatningsbegrensinger: I tillegg til ansvars- og erstatningsbegrensninger ellers i Vilkårene gjelder følgende:

Xbid er ikke Selger eller part i Kjøpsavtalen eller andre avtaler mellom Kjøper og Selger (se punkt 2.1). Xbid har ikke noe ansvar for eventuelt mislighold fra Selger eller Kjøpers side av Kjøpsavtalen eller tap disse måtte lide knyttet til innholdet i eller oppfyllelsen av Kjøpsavtalen (herunder Auksjonsannonser). I den utstrekning annet ikke følger av ufravikelig lovgivning, frafaller Kjøper ethvert krav mot Xbid, dets representanter og ansatte som måtte oppstå i forbindelse eller sammenheng med ethvert salg som skjer via Nettsiden, inkludert (men ikke begrenset til) ethvert krav i forbindelse med beskrivelsen av Varen.

Xbid er ikke ansvarlig for eventuelle tap Brukerne eller andre måtte lide ved bruk av Xbids tjenester, for øvrig ved auksjon via Nettsiden (for eksempel ved inngivelse eller manglende registrering av bud, samt ikke gjennomførte eller gjennomførte handler) eller ved andre handlinger fra Xbids side, med mindre dette skyldes grovt uaktsomt eller forsettlig brudd på Xbids eksplisitte plikter etter Vilkårene. Xbid er herunder ikke ansvarlig for feil i avgjørelser og/eller misforståelser av rettsregler eller Kjøpsavtalen/Vilkårene som medfører feilaktig disponering over Totalsummen fra Xbids side.

Xbid er i alle tilfelle ikke ansvarlig overfor Brukerne eller andre for indirekte tap, og/eller andre følgeskader eller tap, tap av data, fortjeneste, inntekter, utbytte, omsetning eller annet, uavhengig av hvordan skaden eller tapet har oppstått (hva enten skaden eller tapet skyldes uaktsomhet eller brudd på avtalen, driftsavbrudd eller har skjedd på annen måte).


18.4

Skadesløsholdelse: I tillegg til andre skadesløsholdelser i Vilkårene skal Brukerne holde Xbid skadesløs for enhver kostnad eller tap Xbid eventuelt påføres som følge av at Xbid gjøres til part i en tvist mellom Brukerne eller andre, herunder tvist knyttet til krav om utbetaling/tilbakebetaling av Kjøpesummen/Totalsummen etter punkt 12.4(d) eller 12.7(b) (se også punkt 12.11).

 

19.

Forholdet til bakgrunnsretten og ufravikelig lovgivning


19.1

Kjøpsloven/forbrukerkjøpsloven utfyller Kjøper og Selgers Kjøpsavtale: I forholdet mellom Kjøper og Selger gjelder også kjøpsloven/forbrukerkjøpsloven (avhengig av hvilken av lovene som kommer til anvendelse), med mindre annen regulering uttrykkelig følger av Kjøpsavtalen (herunder Vilkårene). Kjøpsloven/forbrukerkjøpsloven skal utfylle Vilkårene, herunder hva gjelder mislighold og misligholdsbeføyelser, der hvor ikke annet er uttrykkelig presisert i Vilkårene.


19.2

Ufravikelig lovgiving går foran Vilkårene ved motstrid: Ved eventuell motstrid mellom Vilkårene og ufravikelig lovgiving, går slik lovgivning foran Vilkårene.

 

20.

Lovvalg, verneting og klageordning


20.1

Lovvalg og verneting: Kjøpsavtalen og Vilkårene er underlagt norsk rett. For tvister hvor Xbid er part, er Xbids hjemting rett verneting.


20.2

Klageordning: Ved tvist med forbruker kan Forbrukerrådet (forbrukerradet.no) som klageorgan behandle en sak mellom partene. Ved behandling av en slik sak kan følgende plattform for nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker anvendes: forbrukereuropa.no/odr/